The Eight Hundred

02/13/2021
Upcoming Covers
0 0
The Eight Hundred

Upcoming Covers

Embed HTML not available.

In 1937, eight hundred Chinese soldiers fight under siege from a warehouse in the middle of the Shanghai battlefield, completely surrounded by the Japanese army.

In 1937, eight hundred Chinese soldiers fight under siege from a warehouse in the middle of the Shanghai battlefield, completely surrounded by the Japanese army.

 • Yang Guai: Wang Qian-Yuan
 • Lao Suanpan: Zhang Yi
 • Lao Hulu: Huang Zhizhong
 • Lao Tie: Jiang Wu
 • Duan Wu: Oho Ou
 • Xie Jinyuan: Du Chun
 • Zhu Shengzhong: Vision Wei
 • Yang Huimin: Tang Yixin
 • Dao Zi: Li Jiuxiao
 • Qi Jiaming, the Shandong Soldier: Jerry Lee
 • Professor’s wife: Liang Jing
 • Professor: Hou Yong
 • Fang Xingwen: Xin Baiqing
 • Shangguan Zhibiao: Yu Haoming
 • He Xiangning: Yao Chen
 • Chen Shusheng: Ryan Zheng Kai
 • Luoyang Chan: Yu Ailei
 • Messenger: Huang Xiaoming
 • Eva: Augusta Xu-Holland
 • Yao: Ethan Juan
 • Zhang Boting: Song Yang
 • Sister Rong: Liu Xiaoqing

War,History,Drama,Action
Beijing Diqi Yinxiang Entertainment,Huayi Brothers Pictures
tt7294150

Additional movie data provided by: TheMovieDb.

Download high resolution cover: Cover Addict VIP.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Cover Addict